عنوان خدمت: اجرای سیستم های حرارتی گلخانه

واحد قیمت

متر مربع

قیمت

-

شرح خدمت:

کوره هوای گرم

حرارت مرکزی و یونیت هیتر و گرمایش خاک

هیترهای تابشی

نمونه پروژه های انجام شده

عنوان پروژه نام مشتری تاریخ