آموزش گلخانه داری-انتخاب محل احداث و خصوصیات اسکلت گلخانه(قسمت دوم)

در دومین قسمت از مجموعه آموزشی گلخانه داری به تعریف اساسی گلخانه، خصوصیات اسکلت و سازه، انتخاب محل احداث گلخانه و شرایط و نکات کاربردی آن پرداخته ایم.

ادامه

آموزش گلخانه داری-انواع گلخانه(قسمت سوم)

در سومین قسمت از مجموعه آموزشی گلخانه داری به طبقه بندی گلخانه ها، انواع گلخانه، خصوصیات سازه و نکات کاربردی آن پرداخته ایم.

ادامه

آموزش گلخانه داری-اهمیت کشت محصولات گلخانه ای(قسمت اول)

در اولین قسمت از مجموعه آموزشی گلخانه داری به: اهمیت کشت محصولات گلخانه ای ،مهم و اساسی ترین عوامل موفقیت کشت و کار گلخانه ای و عوامل موثر بر آن ،محصولات قابل کشت و تولید در گلخانه ،معایب و مشکلات احتمالی پیش رو در این مسیر پرداخته ایم.

ادامه

چگونه گلها می توانند به ما در مقابله با ویروس کرونا کمک کنند

گلها به بهبود روحیه مثبت کمک می کنند. افرادی که در خانه خود گل دارند، احساس شادی و آرامش بیشتری می کنند. از طریق این انرژی مثبت شانس ابتلا به افسردگی ناشی از استرس کاهش می یابد.

ادامه

معرفی تجهیزات گلخانه ای - دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ دی اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ (CO2)

ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﺎز CO2 در ﻫﻮای ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ از وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی دی اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ادامه

معرفی تجهیزات گلخانه ای - ‫رطوبت نگار

در این مقاله سعی خواهیم نمود در طول ۱۲ قسمت به معرفی تجهیزات مورد استفاده و مفید در گلخانه بپردازیم و نکات مهم در تهیه و استفاده از آنها را مرور نماییم. در این بخش به معرفی رطوبت نگار خواهیم پرداخت.

ادامه

نحوه کاشت خیار گلخانه ای

در این مقاله نحوه کاشت خیار در محیط گلخانه آموزش داده شده است.

ادامه

نحوه کاشت توت فرنگی ـ فصل اول

هدف از این مقاله ارائه اطلاعاتی درباره نحوه کاشت، داشت و برداشت توت فرنگی است. در این مقاله شما را با نحوه کاشت توت فرنگی در گلخانه آشنا می‌کنیم که شامل مواردی از قبیل موقعیت آب و هوایی، زمان کاشت، عملیات تهیه زمین، طریقه کاشت، ازدیاد توت فرنگی، مشخصات بوته مناسب و ... می‌باشد. فصل اول

ادامه

انواع آفات توت فرنگی و راه‌های مبارزه با آن‌ها ـ فصل چهارم

هدف از این مقاله ارائه اطلاعاتی درباره نحوه کاشت، داشت و برداشت توت فرنگی است. در این مقاله شما را با آفات توت فرنگی های گلخانه ای آشنا می‌کنیم و راه های مبارزه با هر نوع از این آفات را شرح می دهیم. فصل چهارم

ادامه

کشت گوجه فرنگی گلخانه ای ـ فصل اول

هدف از ارائه این مقاله آموزش نحوه کاشت گوجه فرنگی در محیط گلخانه می‌باشد. در این مقاله نحوه کاشت، هرس کردن، کوددهی، برداشت و هر آنجه که مربوط به کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای است توضیح داده شده است. فصل اول

ادامه

ساده ترین روش تکثیر گل رز به روش خواباندن در هوا (همراه تصاویر)

یکی از چندین روش تکثیر گل رز به روش خواباندن گل رز در هوا است که به نظر من یکی از روش های راحت و بی دردسر تکثیر گل رز به شمار میاد.

ادامه

نحوه کاشت خیار گلخانه ای

در این مقاله نحوه کاشت خیار در محیط گلخانه آموزش داده شده است.

ادامه

شکل شناسی و زیست شناسی مگس غلات

اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از اﻃﺮاف وراﻣﯿﻦ ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه و در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻧﯿـﺰ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻻرو اﯾـﻦ ﻣﮕﺲ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ، ﺳﺒﺐ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن آن ﻣﯽﺷﻮد.

ادامه

انواع بیماری‌های توت فرنگی و نحوه مدیریت آنها ـ فصل سوم

هدف از این مقاله ارائه اطلاعاتی درباره نحوه کاشت، داشت و برداشت توت فرنگی است. در این فصل شما را با انواع بیماری های توت فرنگی آشنا می‌کنیم که انواع این بیماری‌ها را به طور کامل شرح داده ایم و سپس راه‌های مدیریت کردن این بیماری‌ها را ذکر کرده ایم. فصل سوم

ادامه

تجهیزات گلخانه ای - وسایل کنترل نور‬

در این مقاله سعی خواهیم نمود در طول ۱۲ قسمت به معرفی تجهیزات مورد استفاده و مفید در گلخانه بپردازیم و نکات مهم در تهیه و استفاده از آنها را مرور نماییم. در این بخش به معرفی وسایل کنترل نور‬ خواهیم پرداخت.

ادامه

چگونه آفت کش ارگانیک درست کنیم؟ - آموزش تصویری

ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻧﺎ اﻣﻦ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎري از آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺸﺮات و آﻓﺎت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻪ درﺳﺖ ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه

نحوه برداشت توت فرنگی ـ فصل پنجم

هدف از این مقاله ارائه اطلاعاتی درباره نحوه کاشت، داشت و برداشت توت فرنگی است. در این مقاله شما را با نحوه برداشت توت فرنگی در گلخانه آشنا می‌کنیم که شامل مواردی است ک هر کدام از موارد را به طور کامل توضیح داده ایم. فصل پنجم

ادامه

اطلاعات آب و هوا ، کاشت ، داشت، برداشت، خواص و کاربرد گیاه شاهدانه

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ در درﺟﻪ اول ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده اﻟﯿﺎف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻃﻨﺎب، ﮔﻮﻧﯽ، ﻧﺦ ﻗﻨﺪ، ﺑﺎدﺑﺎن ﮐﺸﺘﯽ ، ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮر ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي ﮐﻤﺮ ﺑﻨﺪ ﻧﺠﺎت، ﺑﺮزﻧﺖ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزي ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

ادامه

تجهیزات گلخانه ای - دستگاه ابرساز

مه پاشی در بعضی از موارد به دليل خيس کردن بيش از حد برگ های گياه ايجاد مشکل می نمايد. برای حل اين مشکل می توان از دستگاه های ابرساز استفاده کرد. اين دستگاه ها آب را به صورت بسيار ريز مانند ابر درمی آورند

ادامه

معرفی زغال اخته آبی  Blueberry

زغال اخته آبی:(به انگلیسی: Blueberry) نام عمومی برای چند گیاه با میوهٔ ستهای از سرده واکسینیوم است. این سرده شامل سیاه‌گیله، کرنبری، بیل‌بری نیز می‌شود.

ادامه